Ryoji Ryuzaki

Hono no Kyojin (Art)

Chapters: 56 (Complete)

Jitsuroku Kyojin-gun Monogatari (Art)

Chapters: 13 (Complete)

Pro-Wres tai Judo (Art)

Chapters: 6 (Complete)

Koshien no Okami

Chapters: 4 (Complete)